ظریف بار حافظ شأن و منزلت رانندگان
در طول کار است!